Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament laboral

Des de 2005 venim elaborant procediments específics per a prevenir i abordar l’assetjament laboral en qualsevol de les seves formes d’expressió.

 

Característiques dels nostres procediments:

 • Són específics per a cada empresa i s’adapten a la seva realitat i idiosincràsia particular. Els nostres protocols deriven de l’anàlisi de la situació i característiques de l’empresa (nombre de treballadors, estructura organitzacional i preventiva, conveni col·lectiu, codi de conducta, etc.). 
 • El seu contingut és conseqüència d’un procés participatiu amb tots els agents implicats (treballem amb un procediment  que afavoreix la implicació i les aportacions de les diferents perspectives i sensibilitats de l’organització).
 • Es complementen amb la documentació necessària per a la seva implementació. Desenvolupem els models de documents que permetin la seva aplicació efectiva quan es presenti el cas (exemple: document de drets i deures de les persones implicades; model de comunicació interna; documents de consentiment informat i confidencialitat de la informació; indicadors d’alerta, guia d’entrevista, etc.).
 • Compleixen amb els  requisits legals vigents.
  • Els procediments que elaboren contenen mesures de caràcter preventiu per erradicar o disminuir el risc de patir assetjament. 
  • Expliquen (de forma clara) la forma de procedir en cas d’activació del protocol.
  • Inclouen la delimitació de funcions i responsabilitats dels diferents agents per afavorir la integració de la gestió de l’assetjament en l’organització. 
 • Oferim la possibilitat de realitzar auditories internes de seguiment i de resultats.

  • Realitzem una auditoria interna per assegurar que la implementació del protocol és eficaç, és a dir, s’actuï de forma preventiva.
  • Oferim la realització d’auditories per assegurar que la resposta que ha donat l’organització al cas, s’ajusta a allò que s’ha establert prèviament.

Demani’ns més informació