1. /
 2. Avaluacions de riscos psicosocials

Avaluacions de riscos psicosocials

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix, com una obligació de l’empresari, planificar l’activitat preventiva a partir d’una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores.

 

Què són els factors de risc psicosocial?

 

Quan fem referència als factors de risc psicosocial parlem d’aquelles condicions que es troben presents en una situació laboral i que estan directament relacionades amb l’organització, el contingut del treball i la realització de la tasca, i que tenen capacitat per a afectar tant el benestar com la salut (física, psíquica o social) del treballador o treballadora com al desenvolupament del treball. Les conseqüències perjudicials sobre la salut o el benestar del treballador i de la treballadora, derivades d’una exposició a unes condicions psicosocials adverses o desfavorables poden ser, entre altres: ansietat, trastorns depressius, insatisfacció laboral, afectació de les relacions personals, trastorns cardiovasculars, dolors musculars, etc.

 

A què contribueixen les avaluacions de risc psicosocial?

 

Les avaluacions de risc psicosocial es constitueixen en una oportunitat per a crear escenaris futurs més saludables i assegurances. Alguns exemples dels beneficis que poden derivar-se de les intervencions sobre els factors psicosocials són:

Alguns exemples dels beneficis que poden derivar-se de les intervencions sobre els factors psicosocials són:

 • Ajuden a fomentar relacions personals de major qualitat, ecològiques i sostenibles.
 • Incrementen el grau de control de les persones cap al seu treball.
 • Contribueixen a disminuir la taxa d’absentisme i d’abandó del personal de l’organització.
 • De manera general, es pot veure reduïda la probabilitat d’estrès, desgast professional, assetjament laboral, etc.
 • Es faciliten els processos d’adaptació de la persona al seu lloc de treball,
 • Aporten informació per a ajustar els processos de selecció i reclutament.
 • Influeixen en la creació d’entorns més assertius, que afavoreixen el desenvolupament tant personal com professional dels seus integrants.

Quina metodologia utilitzem per a realitzar les avaluacions de risc psicosocial?

 

Combinem diferents tècniques de recollida d’informació i anàlisis basades en mètodes quantitatius i qualitatius.

A tall d'exemple:

 • Tests
 • Qüestionaris
 • Anàlisi de punts forts i àrees de millora
 • Estudis sociomètrics
 • Entrevistes individuals
 • Grups de discussió
 • Observació directa

Característiques principals dels mètodes i tècniques d'avaluació que utilitzem:

 • Prestigi contrastat a nivell nacional i internacional
 • Garantia d’anonimat i confidencialitat de les persones que participen.
 • Fiabilitat i validesa científica contrastada.
 • Participació activa i directa del personal.
 • Permeten la “prendre la temperatura” en un moment determinat, i el posterior monitoratge dels factors avaluats en el temps

Quina informació retornem a les empreses?

 

 • Informem sobre els nivells d’exposició, als factors de risc psicosocial, de cadascun de les variables prèviament definides. (Ex. Agrupacions de llocs, departaments, antiguitat, horaris, tipus de jornada laboral, etc.).
 • Exposem els resultats dels factors de risc psicosocial des de la perspectiva de gènere.
 • Emetem informes de prevalença en els com es descriuen i analitzen les dimensions psicosocials en percentatges de treballadors/as en situació nociva i adequada.
 • Elaborem informes específics referits a estat de salut general i mental, satisfacció laboral.
 • Emetem informes de simptomatologia compatible amb l’estrès laboral.
 • Realitzem informes de conflictivitat, qualitat de relacions, violència, discriminació i assetjament laboral.
 • Destaquem els punts forts de l’organització i els aspectes a millorar.
 • Representem gràficament els diferents lloc segons el model de Karaseck.
 • Proposem mesures preventives i/o correctores sobre l’entorn psicosocial i les persones.

Demani’ns més informació