1. /
  2. Burnout

Gestió de la síndrome de cremar-se en el treball (Burnout)

Existeixen suficients evidències que vinculen l’exposició crònica a determinats factors de risc psicosocial amb la síndrome de cremar-se en el treball (SQT). Podem entendre la SQT com una resposta a l’estrès laboral crònic que s’origina en els professionals dedicats als serveis (professionals de la infermeria, metges, mestres, etc.) o que es pot desenvolupar entre professionals que, no realitzant una atenció directa a persones amb necessitat o dependència continuada, sí que poden desenvolupar sentiments de desencantament, expressat amb actituds i pensaments negatius cap a l’activitat laboral i/o l’organització.

Identifiquem i valorem la magnitud i intensitat dels factors fonamentals, que actuen com a font d’estrès laboral
Elaborem informes amb perfils, índexs individuals i mapes grupals de desgast professional
Donem suport les nostres intervencions, amb instruments de valoració general i específica, fiables i vàlids, que ofereixen garanties sobre els resultats obtinguts

Demani’ns més informació