Normativa

Aquest espai té com a finalitat informar sobre les actualitzacions reglamentàries que es vagin produint en l’àmbit psicosocial.

Normativa autonòmica

Llei Orgànica 6/2006, Estatut de Catalunya. Articles relacionats amb la igualtat.

 

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones i homes a eradicar la violència masclista.

 

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Normativa estatal

Constitució Espanyola de 1978.

 

Llei 31/1995, de 8 de novembre Llei de prevenció de riscos laborals.

 

Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Reial decret pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

 

Reial decret 604/2006, de 19 de maig. Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

 

Reial decret 171/2004, de 30 de gener. Reial decret pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

 

  Criteri Tècnic 69/2009, de la DGITSS relatiu a la violència laboral i assetjament sexual.

 

  Estatut dels treballadors. RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

 

EL 3/2007 de 22 de març, Llei d’igualtat efectiva de dones i homes.

 

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

 

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

Normativa europea

Directiva 2006/54/CE, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats en l’ocupació.

 

Directiva 2000/43/CE, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte.

 

Directiva 2000/78/CE, relativa al marc general d’igualtat de tracte a l’ocupació.

 

Acord Marc Europeu sobre l’Estrès Lligat al Treball.

 

Acord Marc Europeu sobre l’assetjament i la violència en el treball.

 

Resolució del Parlament Europeu sobre l’assetjament moral en el treball.

 

Directiva 2002/73 CE que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consell relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l’accés a l’ocupació, a la formació i a la promoció professionals, i a les condicions de treball.

Normativa internacional

Declaració Universal dels Drets Humans. Adoptada i proclamada per la Resolució de l’Assemblea General 217 A (III) del 10 de desembre de 1948.

 

Conveni 190 de la OIT, sobre la violència i l’assetjament en el món del treball.