1. /
 2. Plans d’igualtat

Assessorament en l’elaboració de plans d’igualtat

La ley orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, tiene como principal novedad la prevención de conductas discriminatorias y previsión de políticas activas que garanticen el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, adoptando medidas para evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

 

 • Per a les empreses amb més de 50 treballadors o treballadores existeix l’obligació d’elaborar, i aplicar, un Pla d’Igualtat que compleixi amb els requisits d’aquesta llei, i que s’haurà de negociar amb els representants legals dels treballadors.
 • Amb el nou Reial decret llei 6/2019, les empreses que no posseeixin una plantilla superior a 50 treballadores o treballadors hauran d’adoptar una sèrie de mesures per a evitar la discriminació laboral entre dones i homes.

 

Assessorem i acompanyem a les empreses en el procés de diagnòstic, elaboració d’objectius i estratègies a adoptar per a la consecució del pla d’igualtat, juntament amb els corresponents sistemes d’avaluació i seguiment dels objectius fixats.
Realitzem una anàlisi, des de la perspectiva de gènere, que suposa un debat intern, i finalment, la formulació de propostes que puguin integrar-se en el Pla d’Igualtat.

Diagnostiquem i proposem mesures en els següents àmbits:

 • Cultura i gestió organitzativa.
 • Condicions laborals.
 • Accés a l’organització.
 • Formació interna i/o contínua.
 • Promoció i/o desenvolupament professional.
 • Retribució salarial.
 • Temps de treball i corresponsabilitat.
 • Comunicació no sexista.
 • Salut laboral.
 • Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe/genero.

Elaborem els Plans d’Igualtat sobre la base de la metodologia i criteris establerts en la Llei 17/2015, de 21 de juliol d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes, així com atesos altres documents de referència de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat de l’Estat Espanyol.

Beneficis derivats de l'elaboració de Plans d'Igualtat.

 • Es dóna compliment a les disposicions legals vigents.
 • Millora del clima de treball.
 • Retenció del talent.
 • Millora de la imatge corporativa de l’empresa.
 • Disminució de l’absentisme i rotació interna en l’empresa.
 • Millora de les condicions de treball.
 • Avanç de l’organització atenent valors prosocials.

Demani’ns més informació